Więcej urlopu dzięki UE. Od sierpnia zmiany w prawie pracy

Urlopy rodzicielskie dla obojga rodziców dzieci do lat 8, urlop opiekuńczy z tytułu opieki nad seniorem oraz dodatkowe dni wolne od pracy z powodu działania siły wyższej – trwają prace nad wprowadzeniem tych rozwiązań do polskiego prawa pracy. Zmiany wymuszają na nas dwie unijne dyrektywy. Ich cel to m.in. zapewnienie realizacji zasady równości na rynku pracy między kobietami i mężczyznami oraz umożliwienie zachowania równowagi między życiem zawodowym i rodzinnym. Państwa członkowskie mają czas na wprowadzenie nowych przepisów do sierpnia 2022 r.

Tzw. dyrektywa rodzicielska przewiduje, że z urlopów rodzicielskich mogą korzystać rodzice dziecka do 8. roku życia. Według unijnych decydentów każdy rodzic powinien mieć prawo do tego rodzaju wolnego przez cztery miesiące, zanim dziecko osiągnie wiek ośmiu lat (państwa członkowskie mają swobodę określenia tego wieku). Jest jeden warunek: przez dwa z tych czterech miesięcy muszą zajmować się dzieckiem wspólnie. Jeśli rodzic nie decydowałby się na wspólną opiekę, to ta część urlopu przepada.

Opieka nad seniorem

Problem starzejącego się społeczeństwa dotyka całą UE, dlatego kolejną ważną zmianą, jest więc opieka nad seniorami. Jak zauważają autorzy dyrektywy, to kobiety częściej niż mężczyźni przyjmują rolę nieformalnych opiekunów starszych lub niesamodzielnych krewnych. Do tej pory to od pracodawcy zależało, czy uzna nieobecność w pracy za usprawiedliwioną, jeśli jej przyczyną będzie nagła potrzeba pomocy osobie starszej. Dlatego też od sierpnia Polska będzie musiała zauważyć kwestię pracowników, którzy na swoich barkach mają opiekę nad seniorem.

Zgodnie z art. 7 dyrektywy pracownik będzie miał prawo do czasu wolnego od pracy z powodu działania siły wyższej. Definicja ta odnosi się do pilnych spraw rodzinnych, spowodowanych chorobą lub wypadkiem, gdy obecność pracownika jest przy tym zdarzeniu natychmiastowo niezbędna.

Unijne przepisy wprowadzają też nowy rodzaj urlopu – tzw. opiekuńczy. W polskim kodeksie pracy funkcjonuje zwolnienie z pracy w wymiarze 16 godzin lub 2 dni, tzw. opieka nad dzieckiem. UE chce, by ten urlop wynosił pięć dni i był rozszerzony na krewnych zamieszkujących w tym samym gospodarstwie – matkę, ojca, małżonka lub partnera w związku partnerskim (tylko jeśli prawo państwa członkowskiego dopuszcza związki partnerskie). Co ważne, to państwa członkowskie zdecydują, na ile dni ten rodzaj urlopu będzie przysługiwał.

Rodzice pracują zdalnie

Kolejne udogodnienia to uelastycznienie czasu pracy . Ma ono przysługiwać rodzicom i opiekunom dzieci do 8 lat. Chodzi o to, by mogli oni poprosić pracodawcę o wykonywanie pracy np. w trybie zdalnym. Dodatkowo, jeśli skorzystają z tej opcji, ma im przysługiwać ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy oraz dyskryminacją z tego powodu.

Dyrektywa obejmuje wszystkich pracowników związanych umową o pracę lub pozostających w innym stosunku pracy określonym przez prawo. Reguluje też kwestie przejrzystości wynagrodzeń, przewidując informowanie o wysokości wynagrodzenia już na etapie rekrutacji.

Nad wdrożeniem przepisów dyrektywy unijnej do polskiego prawa pracuje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. 

Opr. mw

Źródło: prawo.pl, wyborcza.biz

Partner strategiczny

Partnerzy instytucjonalni

Partner

Partnerzy medialni

Twoja playlista jest pusta.