Do 50 tys. zł kary dla uczelni chce MEiN

Ministerstwo edukacji planuje wprowadzenie do prawa o szkolnictwie wyższym zmian, dotyczących osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora oraz uczelni mających uprawnienia do jego nadawania. Zgodnie z propozycją resortu szkoła wyższa, która nie zapewni doktorantowi możliwości kształcenia, zapłaci karę w wysokości nawet 50 tys. zł.

Karę tę będzie mógł nałożyć na uczelnię minister edukacji, w sytuacji gdy placówka ta nie wywiąże się ze swoich obowiązków i gdy przestanie prowadzić szkołę doktorską, nie zapewniając doktorantom możliwości kształcenia. Z kolei uczelnie, które otrzymają niższą kategorię w pierwszej ewaluacji, nagle nie stracą uprawnień do kształcenia doktorantów – proponuje resort edukacji. 

Kto prowadzi szkołę doktorską?

Wśród podmiotów, które mogą prowadzić szkołę doktorską, są: uczelnia akademicka , instytut PAN, instytut badawczy, instytut międzynarodowy, federacja tychże podmiotów oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Podmioty te muszą jednak posiadać kategorię naukową nie niższą niż B+ w co najmniej dwóch dyscyplinach. Niektóre szkoły doktorskie mogą prowadzić działalność naukową tylko w jednej dyscyplinie. Dotyczy to ściśle określonych dyscyplin – artystycznej, w zakresie kultury fizycznej i teologii. W takim przypadku obowiązuje jednak warunek posiadania co najmniej kategorii B+ w tych dyscyplinach. Jeden podmiot może prowadzić lub współprowadzić maksymalnie trzy szkoły doktorskie w danej dyscyplinie.

MEiN chce zmian

Proponowane przez resort zmiany dotyczą m.in. sytuacji związanej z wyrażeniem zgody przez doktoranta na przeniesienie do innej szkoły doktorskiej w przypadku zaprzestania kształcenia w danej dyscyplinie. Proponuje się dokonanie zmiany polegającej na określeniu warunku uzyskania takiej zgody oraz konsekwencji jej niewyrażenia. Chodzi o wprowadzenie obowiązku pokrycia kosztów postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym przez podmiot prowadzący szkołę doktorską, która utraciła uprawnienia.

W zakresie kontynuacji postępowań o nadanie stopnia doktora habilitowanego w przypadku utraty przez podmiot habilitujący uprawnień do nadawania tego stopnia proponuje się określenie sposobu kontynuacji tych postępowań w zależności od momentu, w którym nastąpi utrata uprawnienia. Jeżeli nastąpi ona przed powołaniem komisji habilitacyjnej, wówczas postępowanie zostanie przekazane do prowadzenia podmiotowi wskazanemu przez Radę Doskonałości Naukowej.

W razie utraty uprawnienia po powołaniu komisji habilitacyjnej komisja ta będzie kontynuowała swoje prace, a podjęta przez nią uchwała zostanie przekazana podmiotowi wyznaczonemu przez Radę Doskonałości Naukowej. Podmiot ten – na podstawie otrzymanej uchwały – zadecyduje o nadaniu albo o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego. Zmiana umożliwi kontynuację wszczętych postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w razie utraty uprawnień przez podmiot habilitujący.

Przepisy przejściowe

Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje także, by przejściowo, do czasu kolejnej ewaluacji w 2026 r., szkoły doktorskie na uczelniach, które otrzymają kategorię B, mogły nadal nadawać stopień doktora i kształcić młodych naukowców. Będą mogły dokończyć postępowania wszczęte przed przyznaniem tej kategorii. Nie będą przyjmować nowych doktorantów do czasu uzyskania co najmniej kategorii B+.

Jeżeli zaś uczelnia otrzyma kategorię C, przewody doktorskie będą mogły być kontynuowane przez podmiot wyznaczony przez Radę Doskonałości Naukowej.

Przewody doktorskie wszczęte na starych zasadach, czyli na podstawie ustawy o stopniach i tytule, będą mogły być kontynuowane do 31 grudnia 2023 r. – o rok dłużej. Uzasadnieniem jest sytuacja pandemiczna.

Aktualnie projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest w trakcie konsultacji publicznych. Za jego przygotowanie odpowiedzialne jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Opr. mw

Źródło: studia.gov.pl, rp.pl

Partner strategiczny

Partnerzy instytucjonalni

Partner

Partnerzy medialni

Twoja playlista jest pusta.