Problemy na rynku pracy. Ekonomiści nie znajdą zatrudnienia?

Ekonomiści – to jedyny zawód, w którym pracownicy mogą mieć duże problemy ze znalezieniem pracy. Wiele osób, by poprawić swoje szanse na zatrudnienie, dokształca się lub podejmuje pracę w zawodach pokrewnych, np. w księgowości. Dlatego ekonomiści raczej nie zasilają grona długotrwale bezrobotnych – wskazuje Barometr zawodów.

Powodem nadwyżek kadrowych jest duża popularność kształcenia w zawodach ekonomicznych na poziomie szkolnictwa technicznego i wyższego, która zapewnia stały – większy niż zapotrzebowanie lokalnych rynków pracy – dopływ kadry. Jak wskazuje Barometr nadmiar ekonomistów jest w aż 195 na 314 powiatów.

Covid skomplikował sytuację pracowników

- Obserwowany w Polsce od 2013 roku wzrost gospodarczy pozytywnie oddziaływał na rynek pracy. Z roku na rok zwiększała się aktywność zawodowa mieszkańców, zmniejszało się bezrobocie, poprawiały się warunki pracy (rosły wynagrodzenia, zmniejszało się zatrudnienie w szarej strefie). W dłuższej perspektywie można było spodziewać się, że trend ulegnie odwróceniu (zgodnie z prawidłami cykli koniunkturalnych), jednakże epidemia COVID-19 z dnia na dzień zmieniła sytuację tysięcy firm i ich pracowników – czytamy w komentarzu do badania.

Efektem, tych zmian był np. wzrost liczby bezrobotnych: w końcu października 2020 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 1 018,4 tys. bezrobotnych, tj. o 21,2% więcej niż rok wcześniej. Stopa bezrobocia piąty miesiąc z rzędu wyniosła 6,1% i była o 1,1 p. proc. wyższa niż przed rokiem. Najniższą wartość odnotowano w województwie wielkopolskim (3,7%), najwyższą w warmińsko-mazurskim (9,8%).

W skali roku stopa bezrobocia zwiększyła się we wszystkich województwach, w tym najbardziej w lubuskim, pomorskim i zachodniopomorskim (po 1,4 p. proc.), a najmniej – w świętokrzyskim (o 0,7 p. proc.). Porównując poziom bezrobocia w końcu października 2020 roku do stanu sprzed wybuchu w Polsce epidemii (luty 2020 r.), liczba bezrobotnych wzrosła o 98,5 tys. osób (o 10,7%).

Ekonomiści się dokształcają

Mimo tych zmian na liście zawodów nadwyżkowych znalazła się tylko jedna pozycja – ekonomiści. Pracownicy z takim wykształceniem mimo wszystko świetnie sobie radzą na rynku pracy. By poprawić swoje szanse na zatrudnienie zdobywają dodatkowe kwalifikacje i podejmują pracę w zawodach pokrewnych, m.in. w księgowości. Dlatego też, mimo nadwyżki wykwalifikowanych pracowników, ekonomiści raczej nie zasilają grona długotrwale bezrobotnych.

Warto podkreślić, że zawód samodzielnych księgowych jest z kolei na liście zawodów deficytowych, czyli takich, w których wykwalifikowanych pracowników brakuje. Powody deficytu w przypadku samodzielnych księgowych to: duże wymagania pracodawców (doświadczenie zawodowe, znajomość przepisów, umiejętność obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego, odpowiedzialność, samodzielność) oraz konieczność ciągłego dokształcania ze względu na zmiany w prawie.

Czym jest Barometr?

Barometr zawodów to jednoroczna prognoza zapotrzebowania na pracowników w podziale na zawody. W jego opracowanie angażują się wszystkie powiatowe oraz wojewódzkie urzędy pracy, a także inne instytucje posiadające wiedzę o lokalnych rynkach pracy, jak np. prywatne agencje zatrudnienia, urzędy miast, przedstawiciele specjalnych stref ekonomicznych, ochotniczych hufców pracy. Eksperci zaangażowani w przygotowanie Barometru zawodów każdorazowo starają się uwzględniać wszystkie kluczowe czynniki, które mogą warunkować sytuację w nadchodzącym roku. Analizując dane za 2021 roku starali się więc uwzględnić zmiany wywołane przez pandemię COVID-19.

Opr. mw

Źródło: barometrzawodow.pl

Partner strategiczny

Partnerzy instytucjonalni

Partner

Partnerzy medialni

Twoja playlista jest pusta.