SGGW z nowościami w ofercie edukacyjnej

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego powstał nowy wydział, a dwa zmieniły nazwy. Od nowego roku akademickiego studenci rozpoczną zajęcia na nowym Wydziale Biologii i Biotechnologii oraz Wydziale Rolnictwa i Ekologii, a także Wydziale Ogrodniczym.

Nowo utworzony Wydział Biologii i Biotechnologii będzie prowadził trzy kierunki studiów: biologię, biotechnologię oraz technologię biomedyczną.

Wydział przygotował 150 miejsc na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku biologia, a na studia stacjonarne drugiego stopnia 60 miejsc. Po tym kierunku można pracować miedzy innymi w: laboratoriach analitycznych, diagnostycznych, medycznych, bioinformatycznych czy mikrobiologicznych; uczelniach, instytutach badawczych,  w szkolnictwie podstawowym i średnim (po zdobyciu uprawnień pedagogicznych), jednostkach zajmujących się ochroną i rekultywacją środowiska, ośrodkach hodowli roślin i zwierząt, administracji państwowej i samorządowej oraz redakcjach czasopism naukowych i popularnonaukowych, a także w redakcjach radiowych i telewizyjnych.

Na chętnych studentów  czeka również kierunek biotechnologia, gdzie na studiach stacjonarnych  pierwszego stopnia wydział przygotował 90 miejsc. Po tym kierunku można pracować między innymi w: jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego i dziedzin pokrewnych, laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, czy jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi.

Na nowym kierunku technologia biomedyczna, prowadzonym wspólnie z Wydziałem Chemii UW, na studia stacjonarne pierwszego stopnia przygotowano 60 miejsc. Po tym kierunku absolwenci będą przygotowani do kreowania nowych rozwiązań i technologii dla medycyny i farmacji. Znajdą zatrudnienie w nowoczesnych, innowacyjnych firmach związanych z działalnością na rzecz szeroko rozumianego wspomagania medycyny o charakterze biomedycznym, biotechnologicznym, czy też nanobiotechnologicznym.

W nowym roku akademickim Wydział Rolnictwa i Biologii zmienił nazwę na Wydział Rolnictwa i Ekologii. Wydział prowadzi trzy kierunki studiów: rolnictwo, inżynierię ekologiczną, ekologiczne rolnictwo i produkcję żywności.

Na kierunku rolnictwo, na studia stacjonarne pierwszego stopnia wydział przygotował 120 miejsc. Po tym kierunku można pracować w: agrobiznesie, placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie, administracji rządowej i samorządowej, doradztwie rolniczym, firmach handlowo-usługowych zajmujących się sprzedażą nasion, nawozów i środków ochrony roślin, firmach zajmujących się ochroną i rekultywacją środowiska, inspekcjach ochrony środowiska, jednostkach certyfikujących gospodarstwa ekologiczne, redakcjach czasopism rolniczych, redakcjach radiowych i telewizyjnych.

Na kierunku inżynieria ekologiczna, na studia stacjonarne pierwszego stopnia wydział przygotował 120 miejsc. Po tym kierunku można pracować w: administracji rządowej i samorządowej na wszystkich szczeblach, instytutach naukowych, parkach narodowych i krajobrazowych, organach inspekcji ochrony środowiska i organizacjach pozarządowych.

Na kierunku ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności, na studia stacjonarne pierwszego stopnia wydział przygotował 30 miejsca. Po tym kierunku można pracować między innymi w firmach na każdym odcinku łańcucha produkcji żywości ekologicznej (produkcja polowa, handel krajowy i międzynarodowy, przetwórstwo, certyfikacja i kontrola). Są to na przykład: gospodarstwa ekologiczne, zakłady przetwórstwa ekologicznej żywności, firmy zajmujące się obsługą produkcji ekologicznej, agrobiznes, redakcje czasopism rolniczych, redakcje radiowe i telewizyjne.

Z kolei Wydział Ogrodnictwa i Biotechnologii zmienił nazwę na Wydział Ogrodnicy. Wydział prowadzi trzy kierunki studiów: ogrodnictwo miejskie i arborystykę, ogrodnictwo, ochronę zdrowia roślin.

Na nowym kierunku ogrodnictwo miejskie i arborystyka, na studia stacjonarne pierwszego stopnia wydział przygotował 60 miejsc. Po tym kierunku absolwenci będą specjalistami w zakresie zrównoważonego rozwoju miast, potrafiącymi tworzyć wizje i plany dotyczące terenów biologicznie czynnych oraz decydować o ich przyszłości. Będą przygotowani do wykonywania prac przyrodniczo-inwentaryzacyjnych obiektów zieleni miejskiej, oceny szaty roślinnej w terenach zurbanizowanych, wykonywania projektów, kierowania i nadzoru nad pracami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w miejskich terenach zieleni. Będą mogli podejmować zatrudnienie m.in. w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, zakładach produkcji ogrodniczej i placówkach naukowo-badawczych.

Na kierunku ogrodnictwo, na studia stacjonarne pierwszego stopnia wydział przygotował 140 miejsc, a na studia stacjonarne drugiego stopnia 15 miejsc (nauka w języku angielskim). Po tym kierunku można pracować w: specjalistycznych gospodarstwach ogrodniczych, przetwórstwie owocowo-warzywnym, administracji, usługach i doradztwie ogrodniczym, instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni, instytutach badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Na kierunku ochrona zdrowia roślin, na studia stacjonarne pierwszego stopnia wydział przygotował 60 miejsc. Po tym kierunku absolwenci będą mogli pracować miedzy innymi w: gospodarstwie indywidualnym, dużych gospodarstwach rolnych, firmach usługowych zajmujących się ochroną roślin, jednostkach naukowo-badawczych, uczelniach i instytutach naukowych, szkolnictwie, w inspektoratach ochrony roślin i nasiennictwa oraz agendach UE nadzorujących system integrowanej ochrony roślin, kwarantannowych punktach granicznych, ogrodach botanicznych i arboretach, firmach nasiennych i hodowlanych, firmach zajmujących się produkcją oraz dystrybucją pestycydów i nawozów, centrach ogrodniczych.

Źródło:  Materiały prasowe

Partner strategiczny

Partnerzy instytucjonalni

Partner

Partnerzy medialni

Twoja playlista jest pusta.